Spin Press keskkonnapoliitika

Alates aprillist 2016 on meil kasutusel ISO 14001:2004,
aastast 2018  ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem! 
 

Meie keskkonnapoliitika põhimõtted on:
- vähendada oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju;

- vältida ja vähendada keskkonna saastumist ning ennetada saastumise ohtu;

- valida uutest tehnoloogiatest, seadmetest või materjalidest majanduslikult mõistliku ja keskkonnasõbralik lahendus;

- rakendada puhtama tootmise võtteid;

- kasutada oma tehnoloogias AINULT keemiavabasid trükiplaate;

- rakendada keskkonnahoidliku tootearenduse võtteid;

- edastada ettevõtet iseloomustavat keskkonnaalast teavet ametkondadele, kohalikele elanikele ja teistele huvigruppidele;

- tõsta töötajate ja koostööpartnerite keskkonnateadlikkust;

- propageerida keskkonnahoidlikkust ettevõttevälistele huvipooltele;

- teeme koostööd ettevõtteväliste huvipooltega keskkonnategevuse paren-
damiseks ja puhtama keskkonna tagamiseks;

- osutame teenuseid ja arendame tooteid lähtuvalt klientide ootustest ja vajadustest;

- nõustame kliente optimaalseima ja kvaliteetseima trükitulemuse saavutamise
nimel;

- koolitame töötajaid ning kaasame neid ettevõtte ja teenuste arendamisse;

- võtame arvesse ja hindame kõrgelt klientidelt saadud tagasisidet toodetele ja
teenustele;

- käime kaasas tehnoloogiliste uuendustega klientide rahulolu ja ettevõtte
ärieesmärkide saavutamiseks;

- tagab integreeritud keskkonnajuhtimissüsteemi tulemuslikuks toimimiseks
piisavad ressursid;

- tagame integreeritud keskkonnajuhtimissüsteemi tulemuslikkuse ning pideva
täiendamise;

- täidame ettevõtte tegevust, tooteid ja teenuseid reguleerivaid Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning muid õiguslikke norme.